+ - =
es

Formularz logowania

gospodarkaspoleczna.pl

Publikacje najnowsze

[Publikacje zamieszczone są (w miarę możliwości) chronologicznie - od najnowszych do starszych - oraz w porządku alfabetycznym]


[2012]

JAK robić biznes społeczny:
JAK Nr 1, grudzień 2011 - dodano 23.10.2012
JAK Nr 2, lipiec 2012 - dodano 23.10.2012
JAK Nr 3, październik 2012 - dodano 23.10.2012

Abramowski Edward, Braterstwo, solidarność, współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe, Obywatele obywatelom, Łódź 2012. - dodano 23.10.2012
Godlewska-Bujok Barbara, Miżejewski Cezary, Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, Warszawa marzec 2012.
W stronę partnerskiej współpracy, "Trzeci sektor" nr III - numer specjalny 2011/2012, Instytut Spraw Publicznych.
Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - część I, SPLOT, Warszawa 2012.
Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - część II, SPLOT, Warszawa 2012.

 


[2011-2010]

Tabor Stanisław, Budzich-Szukała Urszula, Badanie relacji między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną w wybranych krajach UE z punktu widzenia praktyków, MPiPS, Warszawa 2011. - dodano 23.10.2012
Dudkiewicz Magdalena, Makowski Grzegorz, Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania i rekomendacje, MPiPS, Warszawa 2011. - dodano 23.10.2012
Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny, CRZL, Warszawa 2011. - dodano 23.10.2012
Boguta Witold (red.), Spółdzielczość wiejska jako jedna z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2011.
Żołędowska Marta Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praktyczny Komentarz. (Stan prawny: 30 maja 2011 r.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, Warszawa 2011.
Spółdzielnia socjalna dla osób niepełnosprawnych. Poradnik, Krajowy Związek Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Warszawa 2011.


Półrocznik Ekonomia Społeczna - publikacja, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Półrocznik jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.ekonomiaspoleczna.msap.pl
Poniżej bezpośrednie linki do kolejnych numerów periodyku:
Trzeci numer półrocznika „Ekonomia Społeczna” - nr 2/2011 (3)
Drugi numer półrocznika „Ekonomia Społeczna” - nr 1/2011 (2)
Pierwszy numer półrocznika „Ekonomia Społeczna” - nr 1/2010 (1)


Publikacje archiwalne

[Publikacje zamieszczone są (w miarę możliwości) chronologicznie - od nowszych do starszych - oraz w porządku alfabetycznym]


[2010]

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa kwiecień 2010. ISBN 978-83-7610-166-8


Ćwik Natalia, Januszewska Justyna (red.), Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport 2009, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2010. ISBN 978-83-920938-7-9


Miżejewski Cezary, Nowe otwarcie ekonomii społecznej, felieton w periodyku online http://www.ekonomiaspoleczna.pl/


[2009]

Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa grudzień 2009. ISBN 978-83-7610-178-3 [dodano 1.6.2010]


Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin 2009. ISBN 978-83-930122-0-6


Haber Agnieszka, Szałaj Maciej (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009. ISBN 978-83-7633-064-8


Iwińska Katarzyna (red.), Budowanie partnerstw lokalnych. Projekt "Razem dla regionu 2008/2009", Collegium Civitas, Warszawa 2009. ISBN 978-83-61067-64-1


Juszczyk Marcin, Miżejewski Cezary, Ołdak Małgorzata (red.), Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin 2009. ISBN 978-83-923059-5-8


Kotowska Irena E. (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagoza społeczna 2009, CRZL, Warszawa 2009. ISBN 978-83-61638-07-0


Local Social Economy. Learning Package. A European Curriculum for Social Enterprise Practitioners and Supporters, Technologie-Netzwerk, Berlin 2009.


Łukowski Wojciech (red.), Sąsiedztwa i mikroorganizacje w polskiej przestrzeni społecznej – próba diagnozy i rekomendacje, Stowarzyszenie CAL Instytut Radlińskiej, MPiPS, Warszawa 2009. ISBN 978-83-61752-76-9


Miżejewski Cezary, Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną?, Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych, FIO, Poznań 2009. [okładki: strony 1 i 4, strony 2 i 3]


Miżejewski Cezary, Aktywna integracja – nowa formuła pomocy społecznej.


Olejniczak Karol, Praktyka ewaluacji efektów programu rozwoju regionalnego - studium porównawcze, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009. (uwaga: plik 19,3MB)


Zakłady Aktywności Zawodowej. Raport z badania, TNS OBOP dla PFRON, Warszawa marzec 2009.


[2008]

Nałęcz Sławomir (red.), Gospodarka społeczna w Polsce. Wyniki badań 2005-2007, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008.
Ze względu na wielość typów organizacji gospodarki społecznej przedstawionych w tej publikacji jest ona udostępniona w formie samodzielnych plików odpowiadających rozdziałom książki:
Tytuł i strony redakcyjne
Spis treści
Wprowadzenie Sławomir Nałęcz
Dział I
Polska gospodarka społeczna w ujęciu tradycyjnym - synteza Sławomir Nałęcz
Sektor spółdzielczy Sławomir Nałęcz, Joanna Konieczna
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Olga Kotowska, Sławomir Nałęcz, Paweł Załęski
Pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe Sławomir Nałęcz
Sektor non-profit Sławomir Nałęcz
Centra integracji społecznej Marta Danecka, Sławomir Nałęcz
Warsztaty terapii zajęciowej Jerzy Chorążuk, Sławomir Nałęcz
Zakłady aktywności zawodowej Sławomir Nałęcz, Mikołaj Pawlak
Uwarunkowania rozwoju lokalnej gospodarki społecznej Bartosz Pieliński
Dział II
Metodologia badań ilościowych gospodarki społecznej Sławomir Nałęcz
Opis, wnioski i rekomendacje metodologiczne z badania SOF 2006 Sławomir Nałęcz, Ewa Adach-Stankiewicz, Paweł Kaczorowski
Badania gospodarki społecznej i potrzeb lokalnych - opis metody i rekomendacje Ewa Bacia


Diagnoza problemów funkcjonowania organizacji pożytku publicznego. Raport badawczy dla Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Warszawa listopad 2008.


Chodyra Paulina, Leś Ewa, Ołdak Małgorzata (red.), Obszary gospodarki społecznej. Doświadczenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "Tu jest praca", MPiPS, IPS UW, Warszawa 2008. ISBN 978-83-60302-29-3 (do pobrania również okładka książki)


Czekierda Piotr, Sławińska-Oleszek Katarzyna, Traczyński Jarosław, Jak rozwijać młodych pracowników organizacji pozarządowych? Poradnik dla liderek i liderów III sektora, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2008.


Leś Ewa (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, Wyd. UW, Warszawa 2008. ISBN 978-83-235-0367-5


Leś Ewa, Ołdak Małgorzata (red.), Podstawy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Pakiet edukacyjny, Wyd. UW, Warszawa 2008. ISBN 978-83-235-0391-0


Raport z badania Warsztatów Terapii Zajęciowej. (Analiza porównawcza badań zrealizowanych w latach 2003 i 2005), PFRON, Warszawa 2008.


Staręga-Piasek Joanna, Hryniewicka Agnieszka (red.), O potrzebie ewaluacji w polityce społecznej, IRSS, Warszawa 2008. ISBN 978-83-89665-07-2


Zakłady Aktywności Zawodowej w 2006 r. Raport z badania, PFRON, Warszawa 2008.


[2007]

Haber Agnieszka (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007. ISBN 978-83-60009-47-5 [dodano 1.5.2010]


Leś Ewa (red.), Monitoring ustawy z dnia 13 czerwca 2004r. o zatrudnieniu socjalnym. Badanie skuteczności reintegracji społecznej i zawodowej. Raport końcowy, Pracownia Badań Organizacji Non-Profit, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007.


Seria wydawnicza Zeszyty Gospodarki Społecznej
Leś Ewa, Ołdak Małgorzata (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Collegium Civitas Press, Warszawa 2007. II tom Zeszytów Gospodarki Społecznej.
Leś Ewa, Ołdak Małgorzata (red.), Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Collegium Civitas Press, Warszawa 2006. I tom Zeszytów Gospodarki Społecznej, który jest próbą usystematyzowania wiedzy na temat gospodarki społecznej w Polsce.


Organizacje pozarządowe jako rynek pracy. Raport z badań, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Lipiec 2007. [dodano 1.5.2010]


[2005]

Santuari Carlo Borzaga Alceste, Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech. Doświadczenia spółdzielni społecznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Warszawa listopad 2005. ISBN 83-921876-5-2


Polecane strony